วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักศึกษา

ประวัตินักศึกษา
นางสาว  อาซูรา  ดือเระ
รหัส  5111116050
โปรแกรม  สังคมศึกษา
คณะ  ครุศาสตร์
ชื่อบิดา  นายมานะ  ดือเระ
ชื่อมารดา  นางแอเซ๊าะ  หนิเน๊าะ  อาชีพ  ทำสวน
ภูมิลำเนา  บ้านไอจือเราะ  ม.5  ตำบลมาโมง  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  96190

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนนิยมพัฒนา  10
ระดับมัธยมศึกษา  โรงรอมาเนีย