วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา  นักเรียนชั้น  ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
3.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดบอร์ด  เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี  2555
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน  และส่วนร่วมการทำกิจกรรมดี
3.  จัดบอร์ด  เรื่องวันงดสูบบุรีโลก  เสดเรียนร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  และ  ม.1/2 
คาบที่  3  เรื่อง  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติ
3.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา  นักเรียนชั้น  ม.1/1  คาบที่  5  เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
5.  จัดบอร์ด  เรื่องวันงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี  2555
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน  และส่วนร่วมการทำกิจกรรมดี
3.  เตรียมความพร้อมในการจัดบอร์ด
ปัญหาและการแก้ไข

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมนักศึกษา  ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
-  การลาป่วย  และลากิจ  ให้เขียนแบบฟอมท์ตามที่โรงเรียนกำหนด
เวรรายวัน  (เฝ้ารับตอนเช้า  ส่งตอนเย็น  การพูดหน้าเสาธง)
การควบคุมเขตรับผิดชอบทำความสะอาด
ควบคุมการปฏิบัติศาสนกิจตอนเที่ยง
การจัดป้ายนิเทศร่วมกับช่วงชั้น
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรม  และค่ายของโรงเรียน
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ส่งแผนการสอนต่อครูพี่เสี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ได้รับทราบระเบียบ  กฎของโรงเรียนและสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณะครู
3.  ได้รับทราบภาระงานอื่น ๆ  นอกจากการจัดการเรียนการสอน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.     ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  แทนครูประจำชั้น
3.     พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  และ  ม.1/1  คาบที่
เรื่อง สังคายนา

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ป.ทั้งหมดตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนชั้น ม.ตั้งใจเรียนและให้ความรวมมือในการทำกิจกรรมทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2555


 กิจกรรม
1.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  3  วิชา  พระพุทธศาสนา  เรื่องสังคายนา
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/1  นักเรียนมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนดี

วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555


 กิจกรรม
1.  เวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและหลังเลิกเรียน/บริการอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน) 
2.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  1  วิชา  พระพุทธศาสนา  เรื่องสังคายนา
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียน  เคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.1/2  นักเรียนมีส่วนรวมในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนดี