วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ถึง วันศุกร์ ที่ 24 เดือนสิ่งหาคม พ.ศ.2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นสถานที่สอบทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต  4  นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยโรงเรียนตามการแต่งตั้งหน้าที่ของโรงเรียน  โดยข้าพเจ้ามีหน้าที่ฝ่ายอาหาร

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่ 1  เรื่อง  อำนาจอธิปไตย
3.   พักเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ละหมาด
4.  จัดเตรียมเอกสาร  ถ่ายเอกสาร  และจัดสถานที่งานวิชาการ

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนร่วมในงานวิชาการของโรงเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

                -

วัน จันทร์ ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันอังคาร ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์  ที่  20  สิงหาคม  2555  เนื่องในวันฮารีรายอ 
ส่วนวันที่  21  สิงหาคม  2555  ขอลาหยุดหนึ่งวัน  เพื่อเดินทางจากบ้านนราธิวาสมานครศรีธรรมราช

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 13 - 14 ระหว่าง วันที่ 6 - 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนตามปกติอย่างเติมรูปแบบมาก  มีการเรียนการสอนแทนคุณครูบางท่าน  เนื่องจากไปราชการ  อบรมต่าง ๆ  สอนแทนวิชาศิลป์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนด้วย  คือการร้องเพลงประสานเสียงเพลงที่เกี่ยวกับแม่  ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  จากนั้นทางโรงเรียนปิดการเรียนการอสอนชดเชยวันแม่แห่งชาติ  และพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ทัศนศึกษาในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                ปัญหา  ในการจัดเตรียมพิธีการและจัดกิจกรรมวันแม่  การควบคุมนักเรียน
                แนวทางแก้ไข  เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากคุณครูทุกท่าน  โดยการทำตาม

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                ในการทำโครงการเกี่ยวกับจัดกิจกรรม  หรือกิจกรรมด้านทัศนศึกษาต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการทำโครงการพันธุกรรมพืช  โครงการในอนาคตการงานต่อไป 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์

วันศุกร์ ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ 2555 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้น  ม.1/1  คาบที่  1  เรื่อง  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
3. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ชั้น  ม.1/คาบที่  3  เรื่อง  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
4.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.   จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/1  คาบที่  5  เรื่อง  อำนาจอธิปไตย

 ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  1/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  1/2  ตั้งใจเรียนกันทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
- 

วันพุธ ที่15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดทำแผนการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.  พักเที่ยงละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น 1/1  คาบที่  4  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  6  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียนร้อย
2.  จัดทำแผนการสอนเสร็จเรียนร้อย
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน

วันจันทร์ ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2555

วันศุกร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ทำเวรรอรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน
2.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
3.  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยได้รับหน้าที่ในการควบคุมการดำเนินงานโดยรวมแล้วร้องเพลงแม่ประสานเสียง
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดอ่างละหมาด และควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมปีที่  2  ในการทำความละอาดในเขตพื้นที่
6.  พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
7.  เวรในการส่งนักเรียนกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนทำความเคารพครูก่อนเข้าโรงเรียน
2.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3.  กิจกรรมวันแม่สำเร็จลุล่วง
4.  นักเรียนร่วมทำความสะอาดทุกคน
5.  นักเรียนได้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  และโครงการพันธุกรรมพืช
6.  นักเรียนทุกคนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
-  

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/1  คาบที่  1 
เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ (2)
3. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/คาบที่  3 
เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ (2)
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/1  คาบที่  1 
เรื่อง  เยาวชนที่ดี
6.  ซ้อมร้องเพลงในงานวันแม่ของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  1/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  1/2  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
4. พร้อมในการร้องเพลงในวันแม่

ปัญหาและการแก้ไข

                 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดเรียงแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่ 4  แทนครูประเสริฐ
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.3/1 คาบที่ 5  แทนครูประเทือง

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.3/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคาร ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มศิลปะ  นักเรียนชั้น ป.5/1 คาบที่ 3  แทนครูพิมพ์สวาสดิ์  ผกากรอง
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่ 4 เรื่อง การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 เรื่อง การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ป.5/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 3 เรื่อง การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 11 - 12 ระหว่าง วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคของช่วงชั้นที่  3  มีการจัดเตรียมข้อสอบวิชาสังคมศึกษา  วิชาประวัติศาสตร์  เพื่อส่งให้ครูตรวจสอบก่อน  จากนั้นทำการสอบกลางภาคในคาบเรียนของแต่ละวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ลงคะแนนสอบกลางภาคในสมุด  ปพ.5  จัดส่งฝ่ายวิชาการ  เพื่อทำการตรวจและดูความคืบหน้าสมุด  ปพ.5  จัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 12  ตามปกติอย่างเติมที่  โรงเรียนปิดการเรียนการสอนในวันอาสาฬบูชา  กับวันเข้าพรรษา

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                ปัญหา  ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค  และสมุด  ปพ.5
                แนวทางแก้ไข  ปรึกษาคุณครูพี่เลี้ยงในการทำข้อสอบและสมุด  ปพ.5

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                เทคนิคการทำข้อสอบให้มีคุณภาพให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และศึกษาในการทำสมุด  ปพ.5  ส่วนประกอบต่าง ๆ  ตัวชี้วัดในการประเมินผล

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์


วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2555

                                
โรงเรียนปิดการเรียนการสอน วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ.2555 วันอาสาฬหบูชา
และวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ.2555 วันเข้าพรรษา


วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

ลากิจ  เนื่องจากแม่เข้าโรงพยาบาล

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1. ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2. เข้าแถวเคารพธงชาติ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่ 1  เรื่อง  การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
4. ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยง
5. ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนร่วมละหมาดอย่างเรียบร้อย
5. นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข