วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  แทนครูอาทิตย์
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเสริม  นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่  แทนครูปัทมนันท์
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว  นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่  แทนอาทิตย์
7.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี              
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม. 1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน 
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ม. 3/1  ตั้งใจเรียนทุกคน 
4.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ (1)
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์ (1)
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
6.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี              
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ม. 1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน  ในรายวิชา  ประวัติศาสตร์
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน  ในรายวิชา  พระพุทธศาสนา
4.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
                (ช่วงบ่าย  ลากิจไปเซ็นสัญญาเงินกู้)
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข

วันอังคาร ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  จงเตือนตนด้วยตนเอง
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
5.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ม. 1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  จงเตือนตนด้วยตนเอง
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ทำ  ปพ.5  ตัวชี้วัด
5.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ทำพิธีไหว้ครูกันทั้งโรงเรียน
3.  เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสภานักเรียน  ควบคุมโดยนักศึกษาทั้งหมด
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.   ช่วยงานประชุมผู้ปกครอง  และมอบทุนการศึกษา
7.  ควบคุมฝึกซ้อมนักกีฬา  16  ปี
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในงานไหว้ครูของโรงเรียน
3.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน
4.  มีส่วนร่วมกับครูอื่นๆในโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  อริยสัจ  4
3.  ช่วยครูทำป้ายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  ฝึกซ้อม  คัดเลือกนักกีฬา  16  ปี
6.  จัดสถานที่งานไหว้ครู  ประชุมผู้ปกครอง  มอบทุนการศึกษา  และสถานที่การเลือกตั้งสภานักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ฟังปราศรัยของการคัดเลือกสภานักเรียนทั้ง  5  เบอร์
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  พระรัตนตรัยและอริยสัจ  4
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  พระรัตนตรัยและอริยสัจ  4
6.  ควบคุม  ฝึกซ้อมนักกีฬา  16  ปี
7.  ประชุมการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  โดยแบบสายงานมีดังต่อไปนี้
                -  ฝ่ายสถานที่
                -  ฝ่ายรายชื่อนักเรียน
                -  ฝ่ายคณะกรรมการ
                -  ฝ่ายนับคะแนนเลือกตั้ง
                -  ฝ่ายประเมินผล
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ให้รู้กิจกรรมเสริมของโรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดบอร์ดเรื่อง  พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น...ที่ควรใส่ใจ
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.  1/คาบที่  3  เรื่อง พระรัตนตรัยและอริยสัจ  4
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  ช่วยรองผู้อำนวยการปั้มลายเซ็นรองผู้อำนวยการกับผู้อำนวยการโรงเรียนใน  ปพ.5
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    จัดบอร์ดที่โรงเรียนขอช่วยจนเสร็จ
3.    นักเรียนชั้น ม.1/ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 3-4 ระหว่าง วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ 8 เดือนมิถุนายนพ.ศ.2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้ นักศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนกรสอนอย่างเติมรูปแบบ ได้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมนอกโรงเรียน คือ ค่าย คุณธรรมสัมพันธ์ พุทธ-มุสลิมสู่ชุมชน มัสยิดบัยริหย๊ะ (บ้านพังปริง) ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการจัดบอร์ดวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขาบูชา วันครู  มีการประชุม  รู้งานในคู่มือจากนิเทศของอาจารย์ในเอก

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                ปัญหา  ยังจำชื่อเด็กนักเรียนไม่ได้
                ปัญหา  สมุดคู่มือยังไม่เรียบร้อย

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

-  การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และนอกโรงเรียนเพื่อให้มีสวนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น
-  ศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารที่จะต้องทำ  เช่น  ใบลา  การขอออกไปนอกโรงเรียน  เป็นต้น

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์

                ควรมีความกระตือรือร้น  อย่านิ่งเฉยในการช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ควรสอบถามถึงภาระงานอื่น ๆ  จากครูคนอื่น ๆ

 

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ลาป่วย  เนื่องจากอาหารเป็นพิษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  ชาดก
6.  จัดบอร์ดวันไหวครู
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ม.1/2  วิชาประวัติศาสตร์  นักเรียนมีตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  วิชาพุทธศาสนา  นักเรียนมีตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพุธ ที่ 6 เดือนมิถุนายน 2555

ลาหยุดกับทางโรงเรียน  1  วัน  เพราะไปประชุมเงินกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมคณะครูและนักศึกษามีหัวข้อดังนี้
-  การคัดเลือกตัวแทนส่งครูแข่งขันครูดีเด่นประจำเขต
3.  จัดบอร์ดวันวิสาขาบูชา
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ป.3/2  คาบที่  แทนครูพี่เลี้ยง 
6.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  พุทธประวัติ
8.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ให้รู้กิจกรรมเสริมของครูที่โรงเรียนเกี่ยวกับเขตการศึกษาของตน
3.  นักเรียนชั้น ป.3/2  ม.1/2  ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  มีส่วนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันจันทร์ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะเป็นวันวิสาหบูชา

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ.2555


โรงเรียนพานักเรียนชั้นมัธยมออกค่าย  คุณธรรมสัมพันธ์  พุทธ-มุสลิมสู่ชุมชน
มัสยิดบัยริหย๊ะ  (บ้านพังปริง)  ตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักศึกษาได้เข้าร่วมค่ายกับทางโรงเรียนจำนวน  6  คน  และได้ช่วยกิจกรรมต่างๆดังนี้

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ออกกำลังกายพร้อมกันทั้งโรงเรียน  15  นาที
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  1   เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  ประชุมนักเรียนมัธยม  เรื่อง  ค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  สายสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม
ผลการปฏิบัติงาน
                1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ได้ออกกำลังร่วมกันทั้งโรงเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
5.  ทำให้มีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.             ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  4  เรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
                4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  6  เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ผลการปฏิบัติงาน
1.   นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.   นักเรียนชั้น ม.1/2  ม.  1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.   มีส่วนร่วมในงานห้องสำนักงานของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ประชุมคณะครูและนักศึกษามีหัวข้อดังนี้
-  แสดงความยินดีครูที่ได้รับ  คศ.3  จำนวน  2  ท่าน
-  เรื่องการปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่ชาวบ้าน
-  การลงบันทึกการจองใช้ห้องพิเศษ  คือ  ห้องสมุด  ห้องประชุม
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  การแผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียน  และการใช้ห้องต่างๆ
3.    นักเรียนชั้น ม.1/ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข