วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมมุฐิตาคุณครูอารี ศรีวิรักษ์
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 4 บอกแนวข้อสอบ พร้อมกับบอกงานที่ยังไม่ได้ส่งเป็นรายบุคคล
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 ควบคุมการทำงานของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. ในการจัดกิจกรรมมุฐิตาลุลวงไปได้ดีทุกประกาส
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมอิสลาม  ชั้น ม.3/1 คาบที่ 1  เรื่อง  อัล-บูรูจณ์  แทนครูปรีดา
3.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น ม.1/1 คาบที่ 3  บอกแนวข้อสอบ  วิชาสังคมศึกษา  และงานที่ไม่ได้ส่งเป็นรายบุคคล
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ชั้น  ป.2/1  คาบที่  5  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน  แทนครูพิชิต  เวทีรักษ์
6.  ฝึกร้องเพลงเนื่องในโอกาส  วันมุฐิตาครูอารี  ศรีวิรักษ์

 
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.3/1 ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ส่งงานกันทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ป.2/1 ตั้งใจเรียนกันทุกคน
5.  มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน


ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ทำเวรรอรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน
2. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง  วัฒนธรรมกับปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและควบคุมการละหมาดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
5. เวรในการส่งนักเรียนกลับบ้าน
 
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนทำความเคารพครูก่อนเข้าโรงเรียน
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนทำการละหมาดอย่างเรียนร้อย
5. นักเรียนทุกคนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
 
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนกัยยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 1 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
4.พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 5 เรื่อง  วัฒนธรรมกับปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหา / การแก้ไข

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 19 เดือนกัยยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4. จัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา
5.  เขียนบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. งานบางส่วนในคู่มือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เสร็จไปบางส่วน
ปัญหา / การแก้ไข

วันอังคาร ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 4 เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 เรื่อง  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. ทำแผนเสร็จเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้น ม.1/1 คาบที่ 1 เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
            4.  ยกเกียรติบัตรตามโรงเรียนต่าง ๆ งานวิชาการ

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม. 1/1 ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3. มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 17 - 18 ระหว่างวันที่ 3 - 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


  1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ถือว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเติมรูปแบบมาก   เนื่องจากไม่มีการปิดการเรียนการสอน  ช่วยงานคุณครู  รองผู้อำนวยการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  สอนแทนวิชาคอมพิวเตอร์  เนื่องจากอาจารย์อธิชาติไปการวิชาการที่โรงเรียนท่าศาลา  มีการไปดูงานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต  4  ที่โรงเรียนท่าศาลา 

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

 
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                ในเรื่องของงานวิชาการของนักเรียนหรือทางโรงเรียนว่ามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด  การจัดงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน         

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
             1. ทำเวรรอรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน
2. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
             3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและควบคุมการละหมาดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
5. เวรในการส่งนักเรียนกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
              1. นักเรียนทำความเคารพครูก่อนเข้าโรงเรียน
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนทำการละหมาดอย่างเรียนร้อย
5. นักเรียนทุกคนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข

            - 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือรกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 1 เรื่อง เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 3 เรื่อง เรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
4.พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 5 เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ผลการปฏิบัติงาน
1.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหา / การแก้ไข

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองเด็ก
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 3 แทนครูอภิชาต
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5. จัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา / การแก้ไข

 

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  นักเรียนชั้น  ม.2/2  คาบที่  3  แทนครูอภิชาต
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 4 เรื่อง กฎหมายคุ้มครองบุคคล
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 เรื่อง
กฎหมายคุ้มครองเด็ก

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/1  คาบที่  1  เรื่อง  กฎหมายคุ้มครองบุคคล
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  1/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
              1. ทำเวรรอรับนักเรียนที่ประตูโรงเรียน
2. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
              3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและควบคุมการละหมาดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
5. เวรในการส่งนักเรียนกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
              1. นักเรียนทำความเคารพครูก่อนเข้าโรงเรียน
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนทำการละหมาดอย่างเรียนร้อย
5. นักเรียนทุกคนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
            - 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 1 เรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 3 เรื่อง  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
             5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 5  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2   ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา / การแก้ไข

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4. จัดส่งแผนการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา
5.  ช่วยงานรองผู้อำนวยในการสรุปการประเมินคุณภาพครู  ครั้งที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. มีส่วนร่วมในงานสำนักงานของโรงเรียน

ปัญหา / การแก้ไข

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดทำแผนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 4 เรื่อง อำนาจตุลาการ
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 เรื่อง
การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. ทำแผนเสร็จเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2555


กิจกรรม

1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้น  ม.1/1  คาบที่  1  เรื่อง  อำนาจตุลาการ
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ส่ง ปพ.5  ต่อฝ่ายวิชาการของเดือนสิงหาคม พร้อมจำหน่ายเด็ก

ผลการปฏิบัติงาน
 
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.  1/1  ตั้งใจเรียนกันทุกคน
3.  ส่ง ปพ.5 ตามกำหนด

ปัญหาและการแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 15 - 16 ระหว่าง วันที่ 20 - 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอนมาก  เนื่องจากตรงกับวันฮารีรายอ  โรงเรียนเป็นสถานที่ในการสอบวิชาการ  โดยทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมเอกสาร  สถานที่  วันที่  23 – 24  เดือนสิ่งหาคม  พ.ศ.2555  โรงเรียนจัดงานวิชาการ  เป็นสถานที่สอบวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต  4  นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนตามการแต่งตั้ง  จัดทำเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่าง ๆ  มีการเรียนการสอนบาง  จากนั้นมีการเข้าค่ายโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม    อุทยานแห่งชาติเขานัน

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

               

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                การเตรียมความพร้อมในการเตรียมงาน  การจัดกิจกรรมสันทนาการให้ความสนุกสนานกับนักเรียนที่ไปเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


เข้าค่ายโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม

ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน

วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

วันพุธ ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2 คาบที่ 1 เรื่อง อำนาจบริหาร
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ส่งแผนการสอน  และตรวจการบ้าน
5.  ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการไปอบรมเข้าค่ายวิทยศาสตร์พรุ่งนี้
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของโรงเรียน
ปัญหา/การแก้ไข
          -                    

วันอังคาร ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดทำแผนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่ 4 เรื่อง อำนาจนิติบัญญัติ
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 6 เรื่อง อำนาจบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. ทำแผนเสร็จเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

 

วันจันทร์ ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555


กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1 คาบที่ 3 เรื่อง อำนาจนิติบัญญัติ
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/1 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข