วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  สอบกลางภาคกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 คาบที่ 1 สาระประวัติศาสตร์
3.  สอบกลางภาคกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 คาบที่ 3 สาระประวัติศาสตร์
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  5  เรื่อง  การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจในการทำข้อสอบกันทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจในการทำข้อสอบกันทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  1  เรื่อง 
บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ลงคะแนนในสมุด ปพ.5

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. ลงคะแนนสอบและคะแนนเก็บลงในสมุด ปพ.5  เสร็จเรียบร้อย

ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดเตรียมข้อสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  สอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  คาบที่  4   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
5.  ควบคุมการสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  คาบที่  5
6.  สอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  คาบที่  6   สาระศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.1/2  ตั้งใจในการทำข้อสอบกันทุกคน
3. นักเรียนชั้น  ม.1/1  ตั้งใจในการทำข้อสอบกันทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  3  เรื่อง  บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ป.2/2  คาบที่  4  วิชาประวัติศาสตร์  แทนครูพิชิต  เวทีรักษ์
5.  ประชุมเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ป.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  ดำเนินการโครงการต่อไป
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 9 - 10 ระหว่าง วันที่ 9 - 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

              ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  เป็นสัปดาห์ของการสอนแทนครูประยูร  เนื่องจากภารยาครรภ์  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมที่หลากหลายของนักเรียน  และทางโรงเรียนมีการประชุมเฉพาะนักศึกษา  เพื่อสรุปงานและกระตุ้นงานของนักศึกษา  ได้มีการจัดบอร์ดเดือนรอมาฎอน  และประชุมประจำเดือนของโรงเรียน  มีโอกาสเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย  โดยทางโรงเรียนปิดโรงเรียนในวันดังกล่าว
2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                ปัญหา  การควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
                ปัญหา  ไม่รู้จัดพื้นที่หรือบ้านนักเรียน  ทำให้เสียเวลาในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานในวิชาชีพครูต่อไป  ศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์
          มีความตั้งใจในการทำงาน  มีความพยายม  ความอดทนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานได้  ควรแสดงออกซึ่งความสามารถให้มากกว่านี้ 
 


วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2. เข้าแถวเคารพธงชาติ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่ เรื่อง  ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์
4. ควบคุมนักเรียนละหมาดเที่ยง
5. ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนร่วมละหมาดอย่างเรียบร้อย
5. นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียนร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะเพื่อให้ครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักศึกษาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามครูพี่เลี้ยงด้วย

วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555


โรงเรียนปิดการเรียนการสอน เพราะพานักเรียนไปเป็นกองเชียร์ของตัวแทนกลุ่มเครือข่ายแสงจันทร์ซึ่งเป็นกีฬาอำเภอท่าศาลา ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา นักศึกษาทุกคนก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ด้วย

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. เตรียมเนื้อหาจัดบอร์ด เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอน
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  ธรรมะกับสังคม
6. จัดบอร์ด เรื่องต้อนรับเดือนรอมฎอนจนเสร็จ
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4. การจัดบอร์ดเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ปัญหาและการแก้ไข
-

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม

1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/2  คาบที่   เรื่อง  เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่  2  แทนครู  สุรีย์  ดาราไกร
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่   เรื่อง  ศาสนสัมพันธ์
5. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.4.2  คาบที่   เรื่อง การคูณจำนวนสองหลักและการคูณจำนวนสามหลัก
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่   เรื่อง  เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นที่ปกครองแบบประชาธิปไตย

ผลการปฏิบัติงาน

1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.3/2  ม.3/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  นักเรียนชั้น ป.4.2  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหา/การแก้ไข

-            

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. ทำเวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  1  เรื่อง  การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบนิโสมนสิการ
4. พักรับประทานอาหาร
5. ทำเวรประจำวันส่งนักเรียนกลับบ้าน
7. ประชุมครูและนักศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเคารพคุณครูและเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ
2. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
3. นักเรียนชั้น ม.1/2 ตั้งใจเรียนทุกคน
4. นักเรียนเดินกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
5. รับทราบวาระเพิ่มเติมของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  1  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์  (2)
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  3  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์  (2)
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/2  คาบที่  4  เรื่อง  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  5  เรื่อง  การนำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.1/1  ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.3/2  ตั้ง.ใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  การเจริญปัญญา
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/2  คาบที่  เรื่อง  การปกครองระบอบประชาธิปไตรในประเทศไทย
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.1/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.3/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/คาบที่  เรื่อง  การปกครองระบอบเผด็จการ  แทนครูประยูร
3. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  การบริหารจิต

5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  การเจริญปัญญา
6.  ประชุมนักศึกษากับผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  และครูผู้ดูแลนักศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น  ม.3/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/2  ม.1/1  ตั้งเรียนทุกคน
4.  ทำให้นักศึกษากับโรงเรียนปรึกษาหารือกันได้
ปัญหา/การแก้ไข

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/2  คาบที่  เรื่อง  การปกครองระบบประชาธิปไตย  แทนครูประยูร
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.1/คาบที่  เรื่อง  การบริหารจิต
4. พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/คาบที่  เรื่อง  การปกครองระบบประชาธิปไตย  แทนครูประยูร
 
ผลการปฏิบัติงาน
1. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2. นักเรียนชั้น ม.3/2  ม.3/1 ตั้งใจเรียนทุกคน
3. นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งเรียนทุกคน
 
ปัญหา/การแก้ไข

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ ที่ 7 - 8 ระหว่าง วันที่ 25 เดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555


1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในสัปดาห์นี้  การเข้าสังคมกับครู สามารถพูดคุยปรึกษากันได้  เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันกีฬาของกลุ่มเครือข่ายแสงจันทร์  ทำให้นักเรียนทั้งนักกีฬา  กองเชียร์  และพาเหรดซ้อมอย่างหนัก  การเรียนการสอนต้องเป็น  50  นาที  และในวันที่  27 – 29  มิถุนายน  ก็มีโอกาสร่วมงานด้วย  ตั้งแต่คุมพาเหรด  ส่งตัวนักกีฬา  ร่วมเชียร์  และคุมกองเชียร์ของโรงเรียน

2. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

                ปัญหา  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่พอ
                ปัญหา  การควบคุมกองพาเหรด

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม

                ศึกษาปฏิทินปฏิบัติงานขิงโรงเรียน  เพื่อที่จะสามารถรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานภาระหน้าที่ที่ต้องทำ  ในหน้าที่ความเป็นครู  ศึกษาเทคนิคการควบคุมเด็กในการคุมกองชียร์

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศก์

                 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  1  เรื่อง  การจุดธูปเทียนและการอาราธนาศีล
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนชั้น ม.3/1  คาบที่  2  วิชา  คณิตศาสตร์  แทนครูประเทือง  รอดเนียม
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยง และควบคุมนักเรียนละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนชั้น ม.2/2  คาบที่  5  วิชา  แนะแนว  แทนครูอาทิตย์  ยีสมัน
6.  ควบคุมนักเรียนกลับบ้าน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ม.12  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  นักเรียนเชื่อฟังดี  ตั้งใจในการทำงาน
4.  นักเรียนเข้าแถวกลับบ้านอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  1  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  3  เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  5  เรื่อง  การจุดธูปเทียนและการอาราธนาศีล

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.1/1 ,ม.12  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555


ลาหยุดครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. กลับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อไปกรอกสมัครโครงการผลิตครูมืออาชีพ

วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ป.6/1  คาบที่  เรื่อง  หลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม
3.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/2  คาบที่  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.1/1  คาบที่  เรื่อง  ศาสนพิธี  

ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น  ป.6/1  มีความตั้งใจในการเรียนดีมาก
3.  นักเรียนชั้น  ม.1/2  ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข